Spire.Doc is a professional Word .NET library specifically designed for developers to create, read, write, convert and print Word document files from any .NET platform (C#, VB.NET, ASP.NET, .NET Core) and Java applications (J2SE and J2EE) with fast and high quality performance.

Sat Nov 12, 2011 12:15 am

Where are HTML restrictions documented when loading html file?

doc.LoadFromFile("..\..\..\..\..\..\Data\Sample.html", FileFormat.Html)

During first test it won't pass on:
<a href="http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-19961206-1127.html#5" target="_blank">forskriftens § 5</a>. <br/>

html file attached, validates ok on validate.w3.org


Code: Select all
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head id="ctl00_Head1"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="keywords" content="storbyhms" />
<title>
   Utskrift artikkel
</title>
<link href="./sample_files/article.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<link href="./sample_files/BaseStyles.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<link href="./sample_files/Styles.css" type="text/css" rel="stylesheet"/></head>
  <body id="ctl00_Body1" class="pBack">

      <table>
        <tbody><tr>
          <td class="pcC">
           
  <a id="StartOfPageContent"></a>
  <div id="ctl00_PageContent_UpdatePanel1_UpdateProgress1" style="display:none;">
   
      <div class="ajaxUpdatePanel"></div>
      <div style="position:absolute; padding:30px;">
        <img src="./sample_files/updating.gif" alt="" /></div>
</div>
  <div id="ctl00_PageContent_UpdatePanel1">
   
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
        <tbody><tr>
          <td style="background-color: #fff;">
            <div class="article_content"><b>Sist revidert:</b> 2 <b>Publisert:</b> 07.01.2011<h1>Beskrivelse av systemet                                                                             </h1><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Systemet er bygd opp slik at det vil tilfredsstille boligselskapets behov for system. Der det kreves bistand fra fagekspertise&nbsp;gis det forslag om dette. Boligbyggelaget ved HMS-rådgiver bidrar til jevnlige tilsyn av systemet.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Systemet er bygd opp for å sikre at styret i boligselskapet på en enkel måte skal kunne holde seg oppdatert på status for HMS-arbeidet.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Beskrivelsen nedenfor forklarer hvordan HMS-forskriftens&nbsp;§ 5 er ivaretatt i systemet. </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">&nbsp;</p>
<ol style="list-style-type: decimal; margin-top: 0cm;">
    <li style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Aktuelt lovverk er samlet i egen artikkel i kapitelet Organisering. </li>
    <li style="margin: 0cm 0cm 0pt;">For å sikre nødvendig kunnskap og ferdigheter blant ansatte er det etablert en egen opplæringsplan i underkapittel Oppfølging av ansatte som finnes i kapitelet Rutiner og instrukser. </li>
    <li style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Medvirkning i HMS-arbeidet sikres gjennom samtaler og bruk av digital HMS-løsning. </li>
    <li style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Mål for HMS-arbeidet er lagt inn i kapitelet Vårt boligselskap. </li>
    <li style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Beskrivelse av ansvar og myndighet er lagt inn i kapitelet Organisering. </li>
    <li style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Beskrivelser for ulike oppgaver,&nbsp;bruk og vedlikehold av teknisk utstyr, brannvern, el-tilsyn m.m. er lagt inn i kapitelet om Rutiner og instrukser. </li>
    <li style="margin: 0cm 0cm 0pt;">En egen aktivitetsplan (handlingsplan) bidrar til å minne om og sikre at nødvendige aktiviteter blir fulgt opp av de rette personene. </li>
    <li style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Det er lagt opp til at det utføres jevnlig kartlegging av viktige forhold som brann, el-tilsyn, lekeplass m.m. De ulike kartleggingene er lagt inn i aktivitetsplanen. Omfanget for kartlegging avklares i samråd med HMS-rådgiver i boligbyggelaget. </li>
    <li style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Feil og mangler (avvik) registreres og behandles i systemet. Det oppfordres til også å rapportere inn forbedringsforslag. </li>
    <li style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Den årlige gjennomgangen gjøres i samarbeid med HMS-rådgiver i boligbyggelaget. </li>
</ol><h3>Krav i lovverk</h3>Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Kravene til systematikk finner vi i <a href="http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-19961206-1127.html#5" target="_blank">forskriftens § 5</a>. <br/>
<br/>
<strong>Internkontroll innebærer at virksomheten skal:</strong><br/>
<table>
    <tbody>
        <tr>
            <td style="text-align: left; vertical-align: top;">&nbsp;1&nbsp;&nbsp; </td>
            <td style="text-align: left; vertical-align: top;">sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="text-align: left; vertical-align: top;">&nbsp;2</td>
            <td style="text-align: left; vertical-align: top;">sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="text-align: left; vertical-align: top;">&nbsp;3</td>
            <td style="text-align: left; vertical-align: top;">sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;4</td>
            <td style="text-align: left; vertical-align: top;">fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="text-align: left; vertical-align: top;">&nbsp;5</td>
            <td style="text-align: left; vertical-align: top;">ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="text-align: left; vertical-align: top;">&nbsp;6</td>
            <td style="text-align: left; vertical-align: top;">kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="text-align: left; vertical-align: top;">&nbsp;7</td>
            <td style="text-align: left; vertical-align: top;">iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="text-align: left; vertical-align: top;">&nbsp;8</td>
            <td style="text-align: left; vertical-align: top;">foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt </td>
        </tr>
    </tbody>
</table></div></td></tr></tbody></table>
</div>
  <div id="detailPopup" class="detailRolloverPopup" onmouseout="detailRolloverPopupClose();" onmouseover="clearTimeout(gPopupTimer);"></div>
  <div id="ctl00_PageContent_ValidationSummary1" style="color:Red;display:none;">

</div></td></tr></tbody></table>


</body></html>

krhyll
 
Posts: 22
Joined: Fri Nov 11, 2011 12:27 pm

Mon Nov 14, 2011 6:23 am

Hello krhyll,

Sorry for any inconveniences caused by us and thank you for your patience.

Because the function of dealing with html file is still expanding. At this stage, Spire.Doc just support simple html tag and the html file must be in strict rule of the W3C standards.
Please try to use the code to load html file: doc.LoadFromFile(@"..\..\Test.html", FileFormat.Html,XHTMLValidationType.None);

If you still have any other questions, please don't hesitate to contact us.
Have a nice day.
Tina
Technical Support/Developer,
e-iceblue Support Team
User avatar

Tina.Lin
 
Posts: 152
Joined: Tue Sep 13, 2011 5:37 am

Return to Spire.Doc